Beleidsplan

De stichting Dorpshuis Warffum heeft tot doel:

Het oprichten, in stand houden en exploiteren van een dorpshuis in Warffum;

 • Het bevorderen van de kwaliteit van het leefklimaat in het dorp Warffum en naaste omgeving;
 • Het voorzien in de behoefte aan ontmoetingsruimte voor alle Warffumers;
 • Het organiseren, het mede mogelijk maken en/of initiĆ«ren van dorpshuisactiviteiten waar in Warffum en naaste omgeving behoefte aan is;
 • Het organiseren van overige activiteiten in de breedste zin van het woord, die bijdragen aan de instandhouding van de stichting of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het bevorderen van dorpshuisactiviteiten in de door Stichting Eigendom Dorpshuis Warffum ter beschikking gestelde gebouwen en terreinen;
 • Deze dorpsactiviteiten betreffen onder anderen de navolgende gebieden: sport, muziek, zang, dans, ballet, toneel, zorg, voorstellingen, lezingen, presentaties en gezelligheidsbijeenkomsten;
 • Het behartigen van de algemene belangen ten behoeve van de dorpsgemeenschap;
 • Het stimuleren van de culturele ontwikkeling van de dorpsgemeenschap;
 • Het onderhouden van contacten met bestuurslichamen en overige instanties, voor zover deze contacten om enig belang het werk van de stichting gewenst is;
 • Maatregelen te nemen die bevorderlijk zijn voor het verbeteren van de voorzieningen;
 • Het bevorderen van de onderlinge binding tussen de inwoners van Warffum en naaste omgeving;
 • Het zo nodig samenwerken met verenigingen en stichtingen die een soortgelijk doel als dat van de stichting hebben;
 • Het vormen van activiteitencommissies binnen de stichting waarvan de leden deskundigheid bezitten op een of meer van de aandachtsgebieden van het dorpshuis;
 • Het ontwikkelen van activiteiten ter verkrijging van subsidies en andere geldmiddelen ten behoeve van het werk van de stichting;
 • Het aanwenden van andere passende middelen, die het doel van de stichting dienen.

Centraal in de doelstelling van de stichting Dorpshuis Warffum staat het dienen van het algemeen belang in Warffum. Daarom ook bestaat het bestuur van de stichting Dorpshuis Warffum voor het merendeel uit inwoners die door de vereniging Dorpsbelangen Warffum zijn aangewezen. De activiteiten van de Stichting Dorpshuis Warffum worden georganiseerd door en voor Warffumers.

De stichting wil activiteiten ontplooien op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. Daarvoor stelt de stichting commissies in, die bemenst worden door inwoners die raakvlakken hebben met deze gebieden en die samen met de o.a. door de Vereniging voor  Dorpsbelangen Warffum en Breede aangewezen bestuursleden, dorpshuisactiviteiten op cultureel en sociaal gebied initiĆ«ren en organiseren waar in Warffum behoefte aan is. De expertise van deze mensen en instellingen en verenigingen uit het dorp is nodig om het doel te verwezenlijken.